Το Art4Light θα αποθηκεύσει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει το άλλο μέρος στην Art4Light προσεκτικά και εμπιστευτικά.

Το Art4Light μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του άλλου μέρους μόνο στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υποχρέωσης παράδοσης ή του χειρισμού μιας καταγγελίας.

Το Art4Light δεν επιτρέπεται να δανείζει, να νοικιάζει, να πουλά ή να αποκαλύπτει με άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα του άλλου μέρους.

Εάν βάσει νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης το Art4Light υποχρεούται να παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους και το Art4Light δεν μπορεί να επικαλεστεί νόμιμο δικαίωμα μη αποκάλυψης ή δικαίωμα μη αποκάλυψης που αναγνωρίζεται ή επιτρέπεται από το αρμόδιο δικαστήριο, τότε το Art4Light δεν είναι υποχρεούται για ζημιές ή αποζημίωση. Το άλλο μέρος δεν δικαιούται επίσης να διαλύσει τη Συμφωνία βάσει οποιασδήποτε ζημίας που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα.

Το άλλο μέρος συμφωνεί ότι το Art4LightHome θα προσεγγίσει το άλλο μέρος για στατιστική έρευνα ή έρευνα ικανοποίησης πελατών. Εάν το άλλο μέρος δεν θέλει να προσεγγιστεί για έρευνα, το άλλο μέρος μπορεί να το γνωστοποιήσει. Το Art4Light διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα άλλα δεδομένα του άλλου μέρους ανώνυμα για (στατιστική) έρευνα και βάση δεδομένων.