Άρθρο 1 Ορισμοί

 1. Art4Light: η εταιρεία Art4Light bv με την έδρα της και την κύρια έδρα της στο Uithoorn στη διεύθυνση: Ondernemingsweg 13 (1422 DZ), εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου με αριθμό 88831833. Ιστότοπος: art4light.nl E-mail: info@art4light.nl Τηλέφωνο: 088-647 89 65.
 2. Άλλο Μέρος: κάθε νομική οντότητα που επιθυμεί να συνάψει ή να συνάψει Συμφωνία με την Art4Light.

 Άρθρο 2 Εφαρμογή

 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις νομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών και των προσφορών (τόσο προφορικές όσο και γραπτές), μεταξύ του Art4Light και του άλλου μέρους, ανεξάρτητα από την ιδιότητα με την οποία ενεργεί το άλλο μέρος. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω, όλες αυτές οι έννομες σχέσεις θα αναφέρονται στο εξής ως "Συμφωνίες".
 2. Η δυνατότητα εφαρμογής οποιωνδήποτε γενικών όρων και προϋποθέσεων του άλλου μέρους απορρίπτεται ρητά.
 3. Η απόκλιση από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει συμφωνηθεί ρητά εγγράφως. Οι προϋποθέσεις που δεν έχουν ρητά παρεκκλίνει γραπτώς θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που καθορίζονται ειδικά στην εν λόγω Συμφωνία, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά γραπτώς.
 4. Εάν μία από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη, μια τέτοια διάταξη που θεωρείται έγκυρη θα θεωρείται ότι έχει συμπεριληφθεί στη θέση της, όσο το δυνατόν πλησιέστερα μετά την άκυρη διάταξη. Το ίδιο ισχύει για διατάξεις στις οποίες το Art4Light δεν μπορεί να βασιστεί για άλλους λόγους.
 5. Σε περίπτωση που οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από την ολλανδική, σε περίπτωση σύγκρουσης σε οποιοδήποτε μέρος μεταξύ αυτής της μετάφρασης και του ολλανδικού κειμένου, θα υπερισχύει το ολλανδικό κείμενο στο εν λόγω μέρος.

 

Άρθρο 3 Τροποποίηση γενικών όρων και προϋποθέσεων

 1. Το Art4Light εξουσιοδοτείται να κάνει (μονομερείς) αλλαγές σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης ισχύος.
 2. Οι τροποποιημένοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για (α) συμφωνίες που έχουν συναφθεί προηγουμένως. Μπορείτε πάντα να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των γενικών όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο του Art4Light.

 

Άρθρο 4 Προσφορές και σύναψη της συμφωνίας

 1. Όλες οι προσφορές από το Art4Light είναι χωρίς υποχρέωση, εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά.
 2. Μια συμφωνία συνάπτεται με γραπτή ή ηλεκτρονική (παραγγελία) επιβεβαίωση της παραγγελίας/αίτησης από το άλλο μέρος από το Art4Light: την ημερομηνία αυτής της επιβεβαίωσης.
 3. Εάν το άλλο μέρος δεν γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις του για την επιβεβαίωση (το περιεχόμενο της) παραγγελίας εντός τριών εργάσιμων ημερών από την αποστολή της επιβεβαίωσης παραγγελίας, η επιβεβαίωση παραγγελίας θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει σωστά και πλήρως το περιεχόμενο της Συμφωνίας.
 4. Εάν η αποδοχή από το άλλο μέρος περιέχει οποιεσδήποτε επιφυλάξεις ή αλλαγές στην προσφορά, η Συμφωνία θα συναφθεί μόνο εάν και μόλις το Art4Light επιβεβαιώσει εγγράφως στο άλλο μέρος ότι συμφωνεί με αυτήν την απόκλιση από την προσφορά του. Ωστόσο, αυτή η συγκατάθεση δεν θεωρείται ποτέ ότι σχετίζεται με οποιαδήποτε εφαρμογή των γενικών όρων και προϋποθέσεων που χρησιμοποιούνται από το άλλο μέρος.

 

Άρθρο 5 Τιμές, παράδοση

 1. Οι προσφορές γίνονται πάντα με βάση τις τιμές που ισχύουν τη στιγμή της προσφοράς. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν πάντα φόρο κύκλου εργασιών, άλλες κρατικές εισφορές και έξοδα αποστολής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.
 2. Οι τιμές ισχύουν μόνο για τις αναγραφόμενες ποσότητες. Στην περίπτωση σύνθετων προσφορών, δεν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης εξαρτήματος έναντι αντίστοιχου μέρους της τιμής που δίνεται για το σύνολο.
 3. Τυχόν εκπτώσεις ισχύουν μία φορά και δεν δεσμεύουν την Art4Light σε σχέση με άλλες Συμφωνίες.
 4. Προφανή λάθη ή λάθη στον ιστότοπο και σε προσφορές, προσφορές ή συμφωνίες δεν δεσμεύουν το Art4Light.
 5. Αλλαγές στις αναγραφόμενες τιμές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και επίσης μετά την αποστολή της επιβεβαίωσης παραγγελίας από το Art4Light στο άλλο μέρος, επιφυλάσσονται ρητά.
 6. Οποιαδήποτε μερική παράδοση μπορεί να τιμολογηθεί από το Art4Light.
 7. Οι χρόνοι παράδοσης είναι πάντα ενδεικτικοί και ποτέ δεν είναι αυστηρές προθεσμίες.

 

Άρθρο 6 Πληρωμή

 1. Η πληρωμή από το άλλο μέρος πραγματοποιείται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου, μέσω μεταφοράς του ποσού του τιμολογίου στον τραπεζικό λογαριασμό ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς που υποδεικνύονται από το Art4Light στο τιμολόγιο. Κατά την πληρωμή πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός τιμολογίου.
 2. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας πληρωμής που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, καθώς και εάν το άλλο μέρος αθετήσει μια ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του, θα χρεωθεί συμβατικός τόκος 1% ανά μήνα από την ημερομηνία λήξης χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση αθέτησης υποχρεώσεων, καθώς και αποζημίωση τόσο για τα δικαστικά έξοδα όσο και για τα εξώδικα έξοδα για την είσπραξη της απαίτησης, με ελάχιστο ποσό 200,00 €, ανεξάρτητα από το εάν τα έξοδα αυτά έχουν όντως πραγματοποιηθεί. Τα δικαστικά έξοδα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, όλα τα έξοδα για την είσπραξη της αξίωσης, όπως (ενδεικτικά): έξοδα δικαστικού επιμελητή, δικηγορικές αμοιβές, έξοδα για προστατευτικά νομικά μέτρα, προσωρινά μέτρα, νομικά έξοδα και έξοδα πτωχευτικής αίτησης.
 3. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από το άλλο μέρος χρησιμεύουν πάντα στην πρώτη θέση για τη διευθέτηση όλων των οφειλόμενων τόκων και δαπανών, κατά δεύτερο λόγο για πληρωτέα τιμολόγια που έχουν εκκρεμεί περισσότερο, ακόμη και αν το άλλο μέρος δηλώσει ότι η πληρωμή σχετίζεται με μεταγενέστερο τιμολόγιο, και σε η τελευταία θέση στο τιμολόγιο που στάλθηκε πιο πρόσφατα από το Art4Light.
 4. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, πτώχευσης, αναστολής πληρωμών ή εφαρμογής νόμιμης αναδιάρθρωσης χρέους, οι υποχρεώσεις του άλλου μέρους θα καταστούν άμεσα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.
 5. Διακανονισμός, έκπτωση ή αναστολή από το άλλο μέρος, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε όνομα, αποκλείεται.


Άρθρο 7 Ευθύνη

 1. Η Art4Light δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, ανεξάρτητα από το όνομα και από οποιαδήποτε αιτία, εκτός από δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της Art4Light που αποδεικνύεται από το άλλο μέρος.
 2. Σε περίπτωση ευθύνης, το Art4Light δεν υποχρεούται ποτέ να αποζημιώσει υψηλότερο ποσό για ζημιά από το μέρος του ποσού του τιμολογίου που κατέβαλε το άλλο μέρος (χωρίς ΦΠΑ) σχετικά με τα παραδοθέντα αγαθά, μέσω του οποίου/από το οποίο προκλήθηκε η ζημιά. Σε περίπτωση που η Art4Light είναι ασφαλισμένη για την εν λόγω ζημιά, η ευθύνη της περιορίζεται στο ποσό που θα καταβληθεί από τον ασφαλιστή στη σχετική περίπτωση βάσει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μείον την έκπτωση.
 3. Έμμεση ζημία όπως επακόλουθη ή/και εμπορική ζημία (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων: ζημιών στασιμότητας και διαφυγόντος κέρδους, μη πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών), καθώς και οπτική ζημιά (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων: ζημιών σε αγαθά που επεξεργάζονται το άλλο μέρος , τα οποία διαχειρίζεται ή χρησιμοποιούνται από αυτήν ή σε αγαθά που βρίσκονται κοντά στον τόπο όπου εκτελείται, διαχειρίζεται ή χρησιμοποιείται η εργασία, καθώς και ζημιές σε αγαθά που έχουν ενοικιαστεί, εκμισθωθεί, μισθωθεί, αποκτηθεί με μίσθωση ή προορίζεται για (επικουρικό) επάγγελμα ή (επικουρική) επιχείρηση, ζημιές σε μηχανοκίνητα οχήματα, μηχανές κ.λπ.), καθώς και τα έξοδα αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης, δεν είναι επιλέξιμα για αποζημίωση, εκτός εάν η εν λόγω ζημιά είναι ασφαλισμένη από την Art4Light και τον ασφαλιστή προχωρά στην καταβολή αποζημιώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη περιορίζεται στο ποσό που θα καταβληθεί από τον ασφαλιστή στη σχετική περίπτωση βάσει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μείον την έκπτωση.
 4. Η ζημιά πρέπει να δηλωθεί εγγράφως στο Art2Light το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός (δύο) 4 εργάσιμων ημερών από την επέλευση της ζημιάς, αποστέλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Το άλλο μέρος υποχρεούται να λάβει άμεσα μέτρα περιορισμού των ζημιών και να επιτρέψει στο Art4Light να κάνει το ίδιο.

 

Άρθρο 8 Ανωτέρα βία

 1. Ως ανωτέρα βία νοείται περιστάσεις που εμποδίζουν την εκπλήρωση της υποχρέωσης και που δεν μπορούν να αποδοθούν στο Art4Light. Αυτό θα περιλαμβάνει επίσης (εάν και εφόσον αυτές οι συνθήκες καθιστούν τη συμμόρφωση αδύνατη ή αδικαιολόγητα δύσκολη): απεργίες σε εταιρείες άλλες από αυτές της Art4Light, απεργίες άγριων γατών ή πολιτικές απεργίες, απρόβλεπτη στασιμότητα σε προμηθευτές ή άλλα τρίτα μέρη από τα οποία εξαρτάται το Art4Light, έλλειψη σε ακατέργαστα υλικά, ακραίες και/ή απροσδόκητες καιρικές συνθήκες, κυβερνητικά μέτρα και γενικά προβλήματα μεταφορών και εισαγωγών.
 2. Το Art4Light έχει επίσης το δικαίωμα να επικαλεστεί ανωτέρα βία εάν η περίσταση που εμποδίζει την (περαιτέρω) εκπλήρωση συμβεί αφού η Art4Light θα έπρεπε να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της.
 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις της Art4Light αναστέλλονται. Εάν η περίοδος κατά την οποία η εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την Art4Light δεν είναι δυνατή λόγω ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, η Art4Light εξουσιοδοτείται να διαλύσει τη συμφωνία χωρίς η Art4Light να υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση σε αυτήν την περίπτωση.
 4. Εάν η Art4Light έχει ήδη εκπληρώσει εν μέρει τις υποχρεώσεις της κατά την έναρξη της ανωτέρας βίας ή μπορεί να εκπληρώσει μόνο εν μέρει τις υποχρεώσεις της, δικαιούται να τιμολογήσει το τμήμα που έχει ήδη εκτελεστεί ή μπορεί να εκτελέσει χωριστά και το άλλο μέρος υποχρεούται να πληρώσει αυτό το τιμολόγιο σαν να το αφορούσε χωριστό συμβόλαιο. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν το τμήμα που έχει ήδη εκτελεστεί ή είναι εκτελέσιμο δεν έχει ανεξάρτητη τιμή.

 

Άρθρο 9 Αποζημίωση

 1. Εάν η Art4Light θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από ή με τα αγαθά που παραδίδονται από την Art4Light, το άλλο μέρος θα αποζημιώσει πλήρως την Art4Light και θα αποζημιώσει την Art4Light για όλα όσα η Art4Light πρέπει να συμμορφωθεί με αυτό το τρίτο μέρος. Αυτή η υποχρέωση αποζημίωσης ισχύει επίσης στην περίπτωση που η Art4Light δεν θα φέρει ευθύνη για μέρος του ποσού της ζημίας για το οποίο η Art4Light θεωρείται υπεύθυνη βάσει της συμφωνίας ή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εάν αυτή η ζημία θα είχε υποστεί το άλλο μέρος.
 2. Το άλλο μέρος υποχρεούται επίσης να αποζημιώσει το Art4Light για ζημίες από και/ή λόγω προστίμων, αξιώσεων, περιοδικών χρηματικών ποινών και άλλων κρατικών μέτρων. Αυτές οι υποχρεώσεις αποζημίωσης του άλλου μέρους ισχύουν επίσης για διευθυντές, συνεργάτες, διευθυντές, υπαλλήλους και άλλα μέρη που εμπλέκονται στο Art4Light.

 

Άρθρο 10 Ελαττώματα: παράπονα και παράπονα

 1. Οι καταγγελίες είναι δυνατές μόνο εγγράφως και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων από το άλλο μέρος. Δεν υπάρχουν παράπονα σχετικά με ορατά ελαττώματα στα προϊόντα που παραδίδονται από το Art4Light, εκτός από την άμεση παράδοση.
 2. Σε περίπτωση καταγγελίας, το ελαττωματικό αντικείμενο πρέπει να επιστραφεί στο Art4Light. Τα έξοδα επιστροφής είναι για λογαριασμό του άλλου μέρους. Το Art4Light θα διερευνήσει τα επιστρεφόμενα αντικείμενα και την καταγγελία. Το κόστος αυτής της έρευνας (με ελάχιστο ποσό 50,00 €) είναι για λογαριασμό του άλλου μέρους. Αυτά τα έξοδα θα επιστραφούν στο άλλο μέρος εάν η καταγγελία αποδειχθεί δικαιολογημένη και δεν υπάρχουν περιστάσεις όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
 3. Παράπονα σχετικά με ελαττώματα που είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης, αμέλειας, ατυχήματος, μη τήρησης των νομικών κανονισμών ασφάλειας, αλλαγές ή επισκευές που έγιναν από το άλλο μέρος ή τρίτο μέρος ή αποτέλεσμα εξωτερικών συνθηκών ή καταστροφής, αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς και Το σκίσιμο ή η χρήση διαφορετική από την κανονική χρήση δεν θα τιμηθεί.
 4. Παράπονα σχετικά με ηλεκτρονικά κυκλώματα ημιαγωγών (dimmers) και εξόδους μεταγωγής (διακόπτες) δεν θα διεκπεραιώνονται εκτός εάν η επιστροφή συνοδεύεται από έκθεση αναγνωρισμένου και ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που δηλώνει ότι υπήρχε ήδη πρόβλημα κατά την παραλαβή του είδους. ένα ελάττωμα.
 5. Η εκπλήρωση της συμφωνίας θεωρείται ορθή εάν το άλλο μέρος δεν διεξήγαγε έγκαιρα την έρευνα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
 6. Τα ελαττώματα σε μέρος της παράδοσης δεν δίνουν το δικαίωμα απόρριψης ολόκληρης της παράδοσης.
 7. Το Art4Light πρέπει να έχει τη δυνατότητα, εάν είναι επιθυμητό, ​​να λαμβάνει μέτρα περιορισμού των ζημιών εάν δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση του. Εάν δεν δοθεί επαρκής ευκαιρία στο Art4Light να διορθώσει ένα προκύπτον ελάττωμα ή να περιορίσει τη ζημιά, όλα τα έξοδα που θα προκύψουν θα βαρύνουν το άλλο μέρος.
 8. Ένα παράπονο σχετικά με μια συγκεκριμένη παράδοση δεν αναστέλλει την υποχρέωση πληρωμής του άλλου μέρους σχετικά με αυτήν ή άλλες παραδόσεις.
 9. Εάν το Art4Light κρίνει ότι ένα παράπονο είναι βάσιμο, το Art4Light έχει την επιλογή είτε να παραδώσει ξανά το αντικείμενο δωρεάν είτε να χορηγήσει στο άλλο μέρος έκπτωση στην αναγραφόμενη τιμή που θα καθοριστεί κατόπιν αμοιβαίας διαβούλευσης.
 10. Το τιμολόγιο του Art4Light θεωρείται σωστό εάν το άλλο μέρος δεν έχει υποβάλει γραπτή ένσταση στην Art8Light εντός οκτώ (4) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου.
 11. Εάν οι όροι που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο πρέπει να θεωρηθούν απαράδεκτα σύντομοι σύμφωνα με προφανή πρότυπα λογικότητας και δικαιοσύνης, ακόμη και για ένα προσεκτικό και προσεκτικό Άλλο Μέρος, αυτοί οι όροι θα παραταθούν αυτόματα μέχρι την πρώτη στιγμή κατά την οποία η έρευνα ή η ειδοποίηση αντίστοιχα Το Art4Light για το άλλο μέρος είναι εύλογα δυνατό.
 12. Η απόδοση του Art4Light θεωρείται σε κάθε περίπτωση καλή εάν το άλλο μέρος έχει θέσει το παραδοθέν ή μέρος του παραδοθέντος σε χρήση ή το έχει πουλήσει.

 

Άρθρο 11 Αναστολή και διάλυση

 1. Εάν το άλλο μέρος δεν συμμορφώνεται αυστηρά με οποιαδήποτε υποχρέωση που απορρέει από μια συμφωνία με την Art4Light ή εάν έχει παράσχει ή έχει αποκρύψει εσφαλμένες πληροφορίες, ή εάν το άλλο μέρος κηρυχθεί σε πτώχευση ή εάν έχει υποβάλει αίτηση για αναστολή πληρωμής ή εκ του νόμου αναδιάρθρωση του χρέους, ή εάν αυτό ή ορισμένα από αυτά προσφέρουν μια συμφωνία ή μια συμφωνία, ή σε περίπτωση κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων ή μέρους αυτών, ή εάν το άλλο μέρος προχωρήσει σε πώληση ή εκκαθάριση της επιχείρησής του, ή σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη ή διευθυντής του άλλου μέρους, ή τίθεται υπό κηδεμονία, ή εάν χάσει με άλλο τρόπο τη διαχείριση ή τη διαχείριση της εταιρείας, της επιχείρησής του ή μέρους αυτής, το Art4Light έχει το δικαίωμα, την (περαιτέρω) εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων ή την εκτέλεση των συμφωνία προς το άλλο μέρος να αναστείλει ή να θεωρήσει τη συμφωνία(-ες) με το άλλο μέρος ως εν όλω ή εν μέρει λυθεί, χωρίςότι απαιτείται ειδοποίηση παράβασης ή/και δικαστική παρέμβαση για αυτό, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα αποζημίωσης.
 2. Εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να διαλύσει τη συμφωνία, θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να ειδοποιήσει γραπτώς την Art4Light για αθέτηση υποχρέωσης. Το άλλο μέρος πρέπει να ενημερώσει το Art4Light εγγράφως και με ακρίβεια ποιες ελλείψεις έχουν παρατηρηθεί στην εκπλήρωση. Το άλλο μέρος θα επιτρέψει στο Art4Light ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία ή να επιδιορθώσει τις ελλείψεις.


Άρθρο 12 Περισσότεροι αντισυμβαλλόμενοι. περισσότεροι υπογράφοντες

Σε περίπτωση που πολλοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν συνάψει συμφωνία μαζί ή πολλά άτομα έχουν υπογράψει συμφωνία με την Art4Light, καθένας από αυτούς ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για οποιαδήποτε υποχρέωση των αντισυμβαλλομένων που απορρέει από αυτή τη συμφωνία.

 

Άρθρο 13 Εμπιστευτικότητα

 1. Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών που έχουν λάβει το ένα από το άλλο ή από άλλη πηγή στο πλαίσιο της συμφωνίας τους. Οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές εάν αυτές έχουν κοινοποιηθεί από το άλλο μέρος ή εάν αυτό προκύπτει από τη φύση των πληροφοριών. Αυτή η εμπιστευτικότητα μπορεί να παραβιαστεί μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους ή/και με νομική υποχρέωση.

 

Άρθρο 14 Διαφορές / Εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Το ολλανδικό δίκαιο ισχύει για όλες τις προσφορές και συμφωνίες στις οποίες ισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εν όλω ή εν μέρει.
 2. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών θα επιλυθούν από το ολλανδικό δικαστήριο του Άμστερνταμ.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο του Art4Light.